On-Grid System Package (สำหรับการใช้ไฟช่วงกลางวัน)

BASIC VALUE SMART SMART+ PREMIUM
กำลังติดตั้ง
(kWp)
5.5
5.5
10.45
15.4
20.35
อินเวอร์เตอร์
(kW)
5
5
10
15
20
ระบบไฟฟ้า
1
3
3
3
3
จำนวนแผงโซลาร์ (Tier1)
(แผง)
10
10
19
28
37
พื้นที่ติดตั้ง
(ตร.ม.)
24
24
40
60
78
ประหยัดค่าไฟต่อเดือน
(บาท)
2,700
2,700
5,000
7,400
9,800
ราคา
(บาท)
185,000
195,000
325,000
479,000
608,000

/1จำนวนแผงโซลาร์เป็นการใช้แผงโซลาร์เซลล์ 550 วัตต์ต่อแผง อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำลังได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอุปกรณ์และพื้นที่หน้างาน
/2 ไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นประมาณการเบื้องต้นจากการคำนวน โดยขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน, สภาพภูมิอากาศ, ความร้อน, ความเข้มแสงและทิศทางการตกกระทบของแสง (คำนวณค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าที่ 4.42 บาท/หน่วย)
/3ราคาในแต่ละแพ็คเกจ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและปริมาณความต้องการสำรองไฟฟ้า รวมถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์และพื้นที่หน้างาน
/4รายละเอียดข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม