Hybrid System Package (สำหรับใช้ไฟกลางวัน 30% กลางคืน 70%)

BASIC VALUE SMART SMART+
กำลังติดตั้ง
(kWp)
6.6
12.65
12.65
24.2
อินเวอร์เตอร์
(kW)
5
10
10
20
ระบบไฟฟ้า
1
1
3
3
ความจุของแบตเตอรี่
(kWh)
9.6
19.2
19.2
38.4
จำนวนแผงโซลาร์ (Tier1)
(แผง)
12
23
23
44
พื้นที่ติดตั้ง
(ตร.ม.)
28
50
50
92
ประหยัดค่าไฟต่อเดือน
(บาท)
4,900
9,300
9,300
17,800
ราคา
(บาท)
382,800 727,400 727,400 1,355,200

หมายเหตุ
/1จำนวนแผงโซลาร์เป็นการใช้แผงโซลาร์เซลล์ 550 วัตต์ต่อแผง อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำลังได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอุปกรณ์และพื้นที่หน้างาน
/2 ไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นประมาณการเบื้องต้นจากการคำนวน โดยขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน, สภาพภูมิอากาศ, ความร้อน, ความเข้มแสงและทิศทางการตกกระทบของแสง (คำนวณค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าที่ 4.42 บาท/หน่วย)
/3ราคาในแต่ละแพ็คเกจ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและปริมาณความต้องการสำรองไฟฟ้า รวมถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์และพื้นที่หน้างาน
/4รายละเอียดข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม